به اشتراک گذاشتن تجربه تان

ما از اظهار نظر اشخاص جوان و مراقبین آنها قدردانی می کنیم. این کار شما ما را در درک نمودن نیازمندی های تان، کارهایی که ما خوبی انجام می دهیم و طریقه بهبود بخشیدن به خدمات کمک می کند.

به طریقه های زیر می توانید نظر تان را اظهار کنید:

A line illustration of a health professional

با یکی از کارمندان صحبت کنید

نظر تان را با کارمندی که از شما یا طفل تان مراقبت می کند به اشتراک بگذارید.

 

The entrance to the Ronald McDonald Family Resource Centre, located on the ground floor at Perth Children's Hospital

از مرکزخدمات ارتباطی اطفال و نوجوانان بازدید کنید

واقع در Family Room Ronald McDonald منزل همکف، شفاخانه اطفال پرت

ساعات کاری از روز دوشنبه تا جمعه از ساعت 8:30 صبح تا 430 بعدازظهر

زنگ بزنید:08 6456 0032  

ایمیل: cahsfeedback@health.wa.gov.au

 

A line illustration of a feedback form on a clipboard, with a pencil hovering over the form

فرمه اظهار نظر

برای تکمیل نمودن فرمه اظهار نظر  دو  راه وجود دارد:

1. یک فرمه را تکمیل نموده و در صندوق اظهار نظر واقع در میز معلوماتی در شفاخانه اطفال پرت بگذارید 

2. به نشانی www.cahs.health.wa.gov.au رفته و فرمه را به صورت آنلاین تکمیل کنید.

 

اظهار نظر در مورد نحوه مراقبت (Care Opinion)

نظر خود را با رجوع به وب سایت اظهار نظر در مورد نحوه مراقبت به نشانی careopinion.org.au به صورت ناشناس به اشتراک بگذارید.

 

نظر سنجی MySay

این نظر سنجی را که شاید بعد از قرار ملاقات تان به نمبر موبایل تان ارسال شود تکمیل کنید.

تا زمانیکه خودتان رضایت نداده اید که به اشتراک گذاشتن معلومات تان با دیگران مشکلی ندارد، معلومات تان به اشتراک گذاشته نخواهد شد. اظهار نظر تان ما را کمک خواهد کرد تا مراقبتی را که در آینده ارائه می کنیم بهبود بخشیم.

Last Updated: 19/04/2024