شریک کیدون تجربه شیم

مو اظهار نظر نفرای جوان و سرپرستای شی ره قدردانی مونیم. ای موره کمک مونه نیازمندی های شیم ره، کارایی ره که مو خوب انجام می دیم و کارایی ره که باید خوبتر کنیم بوفامیم، کمک مونه.

ازی طریقا شیمو میتنید اظهار نظر کنید:

A line illustration of a health professional

قد یکی از کارمندا توره بوگید

تجربه خوره قد کارمندی که از خود شیم یا طفل شیم مراقبت مونه شریک کید.

 

The entrance to the Ronald McDonald Family Resource Centre, located on the ground floor at Perth Children's Hospital

از خدمات ارتباطی طفل و فامیلی بازدید کید

موقعیت شی د اتاق فامیلی Ronald McDonald استه.

منزل همکف، شفاخانه اطفال پرت

ساعات کاری از دوشنبه تا جمعه از ساعت 8.30 صبح تا 4.30 پاسی روز

زنگ دید:08 6456 0032  

ایمیل : cahsfeedback@health.wa.gov.au

 

A line illustration of a feedback form on a clipboard, with a pencil hovering over the form

فرمه اظهار نظر

به 2 طریقه می تنید فرمه اظهار نظر ره تکمیل کنید:

1. یک فرمه ره تکمیل کیده د صندوق اظهار نظر د میز مالوماتی شفاخانه اطفال پرت بیندخنید

2. به نشانی www.cahs.health.wa.gov.au رفته و فرمه ره به صورت آنلاین تکمیل کید.

 

نظر مراقبت

د وب سایت  نظر مراقبت به نشانی careopinion.org.au رفته نظر خوره به صورت ناشناخته شریک کید.

 

نظر سنجی نظر من (MySay)

نظر سنجی ره که شاید باد از قرار ملاقات شیم باشه به شماره موبایل شیم ریی شده تکمیل کید.

تاکه خود شیم اجازه نه دیدید مالومات شیم قد دیگه کس شریک نه موشه. اظهار نظر شیم موره کمک مونه ارائه کیدون مراقبت خوره د آینده خوبتر کنیم.

Last Updated: 19/04/2024