နီၤဟ့ၣ်လီၤနတၢ်လဲၤခီဖျိ

ပပၥ်လုၢ်ပၥ်ပှ့ၤ တၢ်ဟ့ၣ်ထီၣ်တၢ်ထံၣ် လၢပှၤသးစၢ်ဒီးပှၤကွၢ်ထွဲတၢ်ဖိတဖၣ်အအိၣ် န့ၣ်လီၤ. တၢ်န့ၣ်မၤစၢၤပှၤ လၢကနၢ်ပၢၢ် နတၢ်လိၣ်ဘၣ်တဖၣ်, တၢ်လၢပမၤအီၤန့ၢ်ဂ့ၤဂ့ၤတဖၣ် ဒီး ပကဘၣ်မၤဂ့ၤထီၣ်တၢ်ဒ်လဲၣ် န့ၣ်လီၤ.

တၢ်အံၤမ့ၢ်ဝဲ ကျိၤကျဲလၢနဟ့ၣ်ထီၣ်တၢ်ထံၣ်သ့တဖၣ် န့ၣ်လီၤ-

A line illustration of a health professional

ကတိၤတၢ်ဒီး ပှၤမၤတၢ်ဖိတဂၤ

နီၤဟ့ၣ်လီၤ နတၢ်လဲၤခီဖျိဆူ ပှၤမၤတၢ်ဖိလၢအကွၢ်ထွဲ နၤ မ့တမ့ၢ် နဖိ တက့ၢ်.

The entrance to the Ronald McDonald Family Resource Centre, located on the ground floor at Perth Children's Hospital

လဲၤအိၣ်သကိးဘၣ် ဖိသၣ်ဒီးဟံၣ်ဖိဃီဖိ တၢ်ဘၣ်ထွဲလိာ်သး တၢ်မၤစၢၤကရၢ (Child and Family Liaison Service)

အိၣ်သူၣ်လီၤအသးဖဲ Ronald McDonald Family Room 

တၢ်ဖီလၥ်တကထြၢ, ဖၢးသ်ဖိသၣ်တၢ်ဆါဟံၣ်

တၢ်အိးထီၣ်အီၤ မုၢ်ဆၣ် တုၤဆူ မုၢ်ဖီဖး ဂီၤ 8.30 နၣ်ရံၣ် တုၤဆူ ဟါ 4.30 နၣ်ရံၣ်

ဆဲးကျိး-08 6456 0032  

အံမ့လ်- cahsfeedback@health.wa.gov.au

A line illustration of a feedback form on a clipboard, with a pencil hovering over the form

တၢ်ဟ့ၣ်ထီၣ်တၢ်ထံၣ်လံၥ်တကွီၣ်ဒိ

ကျဲလၢနမၤပှဲၤ တၢ်ဟ့ၣ်ထီၣ်တၢ်ထံၣ်လံၥ်တကွီၣ်ဒိသ့န့ၣ် အိၣ်ဝဲခံဘိလီၤ-

  1. မၤပှဲၤ လံၥ်တကွီၣ်ဒိတခါ ဒီးထၢနုာ်လီၤအီၤလၢ တၢ်ဟ့ၣ်ထီၣ်တၢ်ထံၣ်အတလါ အပူၤ ဖဲဖၢးသ်ဖိသၣ်တၢ်ဆါဟံၣ် အတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအစီၢ်နီၤခိၣ်အလီၢ်
  2. လဲၤဆူ www.cahs.health.wa.gov.au လၢကမၤပှဲၤလံၥ်တကွီၢ်လၢလီကျိၤခိၣ်အဂီၢ်တက့ၢ်.

တၢ်ကွၢ်ထွဲဂ့ၢ်ဝီ တၢ်ထံၣ်ဆိကမိၣ် (Care Opinion)

နီၤဟ့ၣ်လီၤ နတၢ်လဲၤခီဖျိ လၢတပၥ်ဖျါနမံၤနသၣ် လၢ Care Opinion အပှၥ်ယဲၤသန့အပူၤ ဖဲ careopinion.org.au

MySay တၢ်ဃိထံ

မၤပှဲၤ တၢ်ဃိထံ လၢဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ် တၢ်ကဆှၢလီၤအီၤဆူနလီတဲစိ ဖဲနတၢ်သ့ၣ်ဆၢဖးကတီၢ်၀ံၤအလီၢ်ခံ တခါန့ၣ်တက့ၢ်.

မ့တမ့ၢ်ဘၣ်သၢပျၢၤလၢ နစံးလၢတၢ်နီၤဟ့ၣ်လီၤအီၤသ့ ဘၣ်ဒီး, နတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤန့ၣ် တၢ်တနီၤဟ့ၣ်လီၤအီၤဆူ ပှၤအဂၤတဖၣ်ဘၣ်. တၢ်ဟ့ၣ်ထီၣ်တၢ်ထံၣ်န့ၣ် ကမၤစၢၤပှၤ လၢကမၤဂ့ၤဒိၣ်ထီၣ် တၢ်ကွၢ်ထွဲလၢပဟ့ၣ်ထီၣ်အီၤ လၢခါဆူညါအဂီၢ်လီၤ.

Last Updated: 19/04/2024